תנאי שימוש

אתר hedy-slicha.co.il מקדם בברכה את המשתמשים בשירותיו.

אתר hedy-slicha.co.il משמש כאתר מידע בנושאי קשת הרגשות: כעסים, סליחה, אהבה ורגשות נוספים.

אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלה.

בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר האינטרנט ניתן לפנות לנציגים מטעמה בכתובת דוא”ל          hedy@hedy-slicha.co.il האתר יעשה כל שביכולתו לטפל בהקדם האפשרי בבקשה.

 רשימת תפוצה

כל משתמש המשאיר את פרטיו EMAIL טלפון וכל אמצעי תקשורת במערכת מאשר את הצטרפותו לרשימת התפוצה.

כל משתמש יכול לבקש להסיר את עצמו מרשימת התפוצה

אם החלטת לפעול על בסיס מידע שנתקבל באתר, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ותוצאותיה.

קנין רוחני

האתר יהיה רשאי להעתיק, לצטט, לפרסם ולהפיץ תוכן שמסרת, לפי שיקול דעתו המוחלט, לשם תפעול בכל מדיה שהיא.

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר ובכל תוכנה וקוד מחשב המהווים חלק ממנו הנו של אתר hedy-slicha.co.il. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של אתר hedy-slicha.co.il בכתב ומראש.

אתר האינטרנט hedy-slicha.co.ilמוגבל לשימוש אישי, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב.

שינויים

האתר יכול לשנות מעת לעת את מבנה האתר וזמינותם של השירותים הניתנים באתר וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש.

האתר רשאי לשנות תנאי-שימוש אלה מעת לעת.

האתר יפרסם את התנאים החדשים.

אחריות

השירות באתר  hedy-slicha.co.ilניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS), ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו התאמתו לצרכיך או התגובות השימוש ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.

האתר לא ישא בכל אחריות ביחס לתוכן, להודעות, תוכנן של הודעות , אמינותן, מהימנותן, דיוקן, שלמותן, קבצי מחשב שיצורפו להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשבי המשתתפים באתר וכל נזק, אבדן, אי נוחות, עגמת נפש וכיו”ב תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך או לכל צד שלישי בשל תכנים שיפורסמו.

האתר אינו יכול לבדוק, ולא יבדוק, את המידע הנמסר לפרסום על ידי משתמשים אחרים באתר, נכונותו או דיוקו. מסיבה זאת, אתה בלבד תישא באחריות מלאה ובלעדית לתוכן המסר שכתבת ולכל התוצאות שינבעו ממנו.

אתה מתחייב לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

קניות

מדיניות החזרים:

  1. לא ינתן החזר כספי לאחר השימוש בסדנאות ובקורסים.
  2. במידה והלקוח רכש ולא השתמש במוצר יינתן החזר מלא.
  3. על כל החזר יגבה דמי טיפול של 49 ש”ח

קישורים (links) לאתרים אחרים

יתכן כי במסגרת האתר, יסופקו קישורים לאתרי אינטרנט או מקורות אחרים. מאחר ולאתר אין שליטה על אתרי אינטרנט ומקורות אלה, הנך מאשר ומסכים כי האתר אינו אחראי לזמינותם של אתרי אינטרנט או מקורות אחרים כלשהם, לתכנים, פרסומות, או חומרים אחרים שנמצאים באתרים או מקורות כאלו. כמו כן הנך מאשר ומסכים כי האתר לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה לרבות עגמת נפש שייגרמו לך או לרכושך עקב חשיפה ו/או שימוש באתרי אינטרנט ו/או מקורות אחרים כאמור, לרבות בכל חומר מהחומרים.

לקוחות: שאלות טכניות:

ניתן לפנות בשאלות טכניות באמצעות האימייל: info@hedy-slicha.co.il ולהיענות בזמן סביר.

שמירת סודיות המידע אודות המשתמש:

מעבר לשימוש המתחייב על פי תקנון זה מתחייבת Hedy-slicha.co.il שלא לעשות כל שימוש במידע המסופק לה בקשר עם המידע המתקבל באתר ללא הרשאת המשתמש, אלא אם כן הדבר נדרש על פי דין או כדי למנוע שימוש לרעה. Hedy-slicha.co.il תאפשר גישה למידע רק לאלה הזקוקים למידע לצורך מכירה/ מתן שירות.

. Hedy-slicha.co.il נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, לא תהא Hedy-slicha.co.il אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש לך ו/או למי מטעמך מטעמו, אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

האתר מאחל לך גלישה נעימה

לשאלות ותגובות ניתן לפנות לכתובת מיל הבאה:

info@hedy-slicha.co.il

הטקסט מיועד לשני המינים